Završni radovi

Centar za održivi ruralni razvoj pruža pomoć i podršku studentima pri izradi završnih, master i doktorskih radova iz oblasti ruralnog razvoja i integralnog upravljanja prirodnim resursima.
Svi zainteresovani studenti mogu se javiti Centru sa ciljem zajedničkog definisanja odgovarajuće teme, pravilnog postavljanja metodologije istraživanja, izbora literature i savetodavne pomoći pri realizaciji istraživanja.
Završni, master i doktorski radovi nastali zajedničkim zalaganjem studenata i tima Centra izloženi su u biblioteci Fakulteta Futura.

Master rad: “Optimalna upotreba obnovljivih resursa u uzgoju stoke, studija slučaja uzgoj ovaca u Libiji” odbranjen je 03.02.2017. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr Suzana Đorđević-Milošević (mentor) i prof. dr Jelena Milovanović i prof. dr Mirjana Bartula (članovi komisije)

Rad je fokusiran na sagledavanje neminovnosti uključivanja ekološke dimenzije ovčarsku proizvodnju u Libiji. U Zaključku autor skreće pažnju na najvažnije aspekte racionalnog korišćenja obnovljivih resursa u ovčarstvu i stočarstvu Libije.

Suštinski doprinos rada predstavlja analiza jedne grane stočarstva u odnosu na globalne ekološke probleme korišćenja prirodnih resursa. Ovčarstvo se ovde stavlja pod ekološku lupu kako bi se dala procena racionalnosti i predložile izmene u korišćenju obnovljivih resursa na koje se ono vekovima oslanja u jednom veoma tradicionalnom okruženju. Doprinos je i kritički osvrt na tendencije u ovoj proizvodnji, kao i trendove u obezbeđivanju prehrambene sigurnosti, sa strogim naglaskom na očuvanje prirodnih resursa u ambijentu u kome su uslovi za život i proizvodnju ekstremno teški, a klimatske promene ih već dalje zaoštravaju zahtevajući krajnje racionalnu razvojnu politiku koja može najpre obezbediti ekonomski opstanak, a tek onda i razvoj, ali bez rizika od ugrožavanje njegove prirodne osnove.

Osnovni cilj rada jeste predstavljanje značaja reintrodukcije evropskog jelena u smislu unapređenjenja stanja šumskog fonda i drugih ekosistema na prostoru Nacionalnog parka Fruška gora, kao i oporavak narušenih ekosistema unapređenjem biološke raznovrsnosti kroz reintrodukciju autohtonih vrsta.
U radu je osim osnovnih podataka i istorijata NP Fruška gora, obrađena biologija vrste evorpskog jelena (Cervus elaphus, Linnaeus, 1758): sistematsko mesto vrste, istorija vrste, rasprostranjenost kao i opis vrste i proces reintrodukcije jelena u fazama, predviđen Projektom,podaci o prihvatilištu na lokalitetu Ravne, ispuštanje jelenske populacije u otvoreni deo lovišta i mogući lokaliteti migracije jelena. Iz rezultata se može zaključiti sledeće: da je reintrodukcija jelena izvršena uspešno i da je populacija stabilna. U otvorenom delu lovišta, kao i u prihvatilištu „Ravne” populacija je dostigla ekonomski kapacitet. Raseljavanjem populacije od 50 jedinki u lovišta „Bosutske šume” i „Kućine” vrši se osvežavanje krvi i povećanje populacije, i ovakva praksa se očekuje i u narednim godinama. Gajenje jelena u Nacionalnom parku Fruška gora doprinosi očuvanju biodiverziteta lovne faune i veoma je bitan za lovni turizam ovog lovišta. Promovisanjem lovnog turizma sa ostalim vidovima turizma (banjski, nautički, seoski) promoviše se i Srbija kao lovno – turistička destinacija. Pored lova, pruža se mogućnost za organizovanje snimanja emisija o jelenskoj divljači, kao i organizovanje različitih oblika edukacije o biologiji i ekologiji jelena, kao i o biodiverzitetu ovog staništa.

Mentor: prof. dr Jelena Milovanović, redovni profesor

Master rad: „Prednosti, nedostaci i mogućnosti primene permakulture sa ciljem revitalizacije ruralnih predela“ odbranila je master student Jelena Kadenić 08.03.2016. godine

Rad obrađuje tematiku primene permakulture u funkciji revitalizacije ruralnih predela u Srbiji. Rezultat ovog master rada  pokazuje doprinos i prednosti uspostavljanja permakulturnog sistema i njegove održivosti u odnosu na metode konvencionalne poljoprivrede, radi unapređivanja ekološke prakse i njene isplativosti.

Kandidat Anđela Petrović odbranila je 03.02.2016. godine diplomski rad na temu: “Projektne aktivnosti u cilju smanjenja siromaštva u ruralnim područjima Grada Valjeva“

Rad ima za cilj izradu predloga projekta čija je svrha da doprinese smanjenju negativnog uticaja siromaštva u ruralnim područjima Grada Valjeva, a koji obuhvata povećanje životnog standarda, podizanje svesti ljudi, poboljšanje kvaliteta životne sredine u ruralnim područjima opštine Valjevo, što dalje utiče na informisanost stanovništva na mnogo većem nivou kao i na poboljšanje kvaliteta života.

Izrada predloga projekta obuhvata planiranje aktivnosti koje doprinose ostvarenju sledećih specifičih ciljeva:

  1. Umerena upotreba pesticida i povećanje organske proizvodnje.
  2. Primena obnovljivih izvora energije.
  3. Uvođenje ekosistemskog procesora.

Mr Miroslava Marković, istraživač-saradnik Instituta za šumarstvo u Beogradu, odbranila je 9.12.2010. godine doktorsku disertaciju pod nazivom “Monitoring pepelnice hrasta (Microsphaera alphitoides Griff et Maubl) u Srbiji i njeno suzbijanje alternativnim merama zaštite“, pred Komisijom u sastavu: dr Jelena Milovanović, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Gordana Dražić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Dubravka Jovičić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Snežana Rajković, naučni savetnik Instituta za šumarstvo i dr Ljubinko Rakonjac, viši naučni saradnik Instituta za šumarstvo.

Aktuelnost izabranog problema i značaj sprovedenih istraživanja u okviru doktorske disertacije potvrđen je i publikovanjem rezultata istraživanja u referentnom časopisu sa SCI liste. Predmet istraživanja su vrste hrastova i njihove populacije, koje imaju izuzetan ekonomski značaj u šumarstvu Srbije.
Stavljajući akcenat na visok stepen ugroženosti ovih populacija od pojave pepelnice, Miroslava je sagledala neophodnost multidisciplinarnog pristupa ovom problemu u cilju kreiranja strategije očuvanja i unapređenja ovog resursa u Srbiji.

Radenko Laketić, diplomirani inženjer šumarstva, odbranio je 20.05.2010. godine master rad pod nazivom „Identifikacija i izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti“, pred Komisijom u sastavu dr Jelena Milovanović, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Lidija Amidžić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ i dr Gordana Dražić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“.

U okviru rezultata rada dat je prikaz izdvojenih šuma visoke zaštitne vrednosti na području Republike Srpske, praćen detaljnim tabelarnim pregledom o njihovim lokacijama i karakteristikama, kao i slikovitim prikazom samih lokaliteta.

Veoma značajan deo rezultata rada jeste model sistema monitoringa šuma visoko zaštitnih vrednosti, upotpunjen detaljnim prikazom indikatora i programa praćenja, koji je sastavni deo gazdovanja šumama.
Takođe, zaključna razmatranja u radu sadrže prikaz planiranih pravaca budućih istraživanja, što radu daje veoma značajnu karakteristiku održivosti