Osnovni cilj rada jeste predstavljanje značaja reintrodukcije evropskog jelena u smislu unapređenjenja stanja šumskog fonda i drugih ekosistema na prostoru Nacionalnog parka Fruška gora, kao i oporavak narušenih ekosistema unapređenjem biološke raznovrsnosti kroz reintrodukciju autohtonih vrsta.
U radu je osim osnovnih podataka i istorijata NP Fruška gora, obrađena biologija vrste evorpskog jelena (Cervus elaphus, Linnaeus, 1758): sistematsko mesto vrste, istorija vrste, rasprostranjenost kao i opis vrste i proces reintrodukcije jelena u fazama, predviđen Projektom,podaci o prihvatilištu na lokalitetu Ravne, ispuštanje jelenske populacije u otvoreni deo lovišta i mogući lokaliteti migracije jelena. Iz rezultata se može zaključiti sledeće: da je reintrodukcija jelena izvršena uspešno i da je populacija stabilna. U otvorenom delu lovišta, kao i u prihvatilištu „Ravne” populacija je dostigla ekonomski kapacitet. Raseljavanjem populacije od 50 jedinki u lovišta „Bosutske šume” i „Kućine” vrši se osvežavanje krvi i povećanje populacije, i ovakva praksa se očekuje i u narednim godinama. Gajenje jelena u Nacionalnom parku Fruška gora doprinosi očuvanju biodiverziteta lovne faune i veoma je bitan za lovni turizam ovog lovišta. Promovisanjem lovnog turizma sa ostalim vidovima turizma (banjski, nautički, seoski) promoviše se i Srbija kao lovno – turistička destinacija. Pored lova, pruža se mogućnost za organizovanje snimanja emisija o jelenskoj divljači, kao i organizovanje različitih oblika edukacije o biologiji i ekologiji jelena, kao i o biodiverzitetu ovog staništa.

Mentor: prof. dr Jelena Milovanović, redovni profesor

Arhive