Master rad: „Prednosti, nedostaci i mogućnosti primene permakulture sa ciljem revitalizacije ruralnih predela“ odbranila je master student Jelena Kadenić 08.03.2016. godine

Rad obrađuje tematiku primene permakulture u funkciji revitalizacije ruralnih predela u Srbiji. Rezultat ovog master rada  pokazuje doprinos i prednosti uspostavljanja permakulturnog sistema i njegove održivosti u odnosu na metode konvencionalne poljoprivrede, radi unapređivanja ekološke prakse i njene isplativosti.

Arhive