Radenko Laketić, diplomirani inženjer šumarstva, odbranio je 20.05.2010. godine master rad pod nazivom „Identifikacija i izdvajanje šuma visoke zaštitne vrijednosti“, pred Komisijom u sastavu dr Jelena Milovanović, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, dr Lidija Amidžić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ i dr Gordana Dražić, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“.

U okviru rezultata rada dat je prikaz izdvojenih šuma visoke zaštitne vrednosti na području Republike Srpske, praćen detaljnim tabelarnim pregledom o njihovim lokacijama i karakteristikama, kao i slikovitim prikazom samih lokaliteta.

Veoma značajan deo rezultata rada jeste model sistema monitoringa šuma visoko zaštitnih vrednosti, upotpunjen detaljnim prikazom indikatora i programa praćenja, koji je sastavni deo gazdovanja šumama.
Takođe, zaključna razmatranja u radu sadrže prikaz planiranih pravaca budućih istraživanja, što radu daje veoma značajnu karakteristiku održivosti

Arhive