Master rad: “Optimalna upotreba obnovljivih resursa u uzgoju stoke, studija slučaja uzgoj ovaca u Libiji” odbranjen je 03.02.2017. godine pred komisijom u sastavu: prof. dr Suzana Đorđević-Milošević (mentor) i prof. dr Jelena Milovanović i prof. dr Mirjana Bartula (članovi komisije)

Rad je fokusiran na sagledavanje neminovnosti uključivanja ekološke dimenzije ovčarsku proizvodnju u Libiji. U Zaključku autor skreće pažnju na najvažnije aspekte racionalnog korišćenja obnovljivih resursa u ovčarstvu i stočarstvu Libije.

Suštinski doprinos rada predstavlja analiza jedne grane stočarstva u odnosu na globalne ekološke probleme korišćenja prirodnih resursa. Ovčarstvo se ovde stavlja pod ekološku lupu kako bi se dala procena racionalnosti i predložile izmene u korišćenju obnovljivih resursa na koje se ono vekovima oslanja u jednom veoma tradicionalnom okruženju. Doprinos je i kritički osvrt na tendencije u ovoj proizvodnji, kao i trendove u obezbeđivanju prehrambene sigurnosti, sa strogim naglaskom na očuvanje prirodnih resursa u ambijentu u kome su uslovi za život i proizvodnju ekstremno teški, a klimatske promene ih već dalje zaoštravaju zahtevajući krajnje racionalnu razvojnu politiku koja može najpre obezbediti ekonomski opstanak, a tek onda i razvoj, ali bez rizika od ugrožavanje njegove prirodne osnove.

Arhive