"Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji"
Eva Cudlínová

Eva Cudlínová

EVA CUDLÍNOVÁ, vanredni professor, završila je Ekonomski fakultet u Pragu i stekla zvanje ekonomiste. Bila je zaposlena na Institutu za ekosistemsku biologiju i ekologiju, Češke Budejovice, pri Češkoj akademiji nauka. Trenutno radi na Fakultetu za ekonomiju Univerziteta Južna Bohemija u Češkim Budejovicama. Predavač je na predmetu Ekološka ekonomija. Jedna od osnovnih oblasti njenih interesovanja jesu problemi održivog razvoja, upravljanje resursima, ekonomske metode valorizacije prirode i globalnih problema u prirodi sa ekonomskog stanovišta. Od 2011. godine do danas, koordinira češkom komponentom FP7 projekata. Trenutni FP7 projekat je poznat pod akronimom GILDED “Governance, Infrastructure, Lifestyles Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Society.” Prof. Cudlínová je autor preko 60 radova u međunarodnim naučnim časopisima i poglavlja u knjigama.

KONTAKTI: 
evacu@centrum.cz,
+420732369663

 

Martin Hauptvogl

Martin Hauptvogl

MARTIN HAUPTVOGL je asistent na Katedri za održivi razvoj Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog univerziteta za poljoprivredu u Nitri. Diplomirao je na svom matičnom fakultetu 2004. godine u oblasti opšte poljoprivrede. Doktorsku disertaciju odbranio je 2011. godine u oblasti prostornog planiranja sa fokusom na proizvodnju energije od biomase. Predaje sledeće predmete: Održivi razvoj, Održivi razvoj baltičkog morskog regiona, Narodi baltičkog morskog regiona, Ekonomska geografija i Geografski informacioni sistemi. Druga predavačka iskustva stekao je kroz učešće na međunarodnom projektu Eureka, koji se odnosi na ruralni razvoj na međunarodnom nivou i u Erasmus programu u Bourges-u (Francuska) sa temom obnovljivih izvora energije u poljoprivredi. Trenutna istraživanja su fokusirana na brzorastuće vrbe i druge energetske biljke, kao što je miskantus.

KONTAKTI: 
martin.hauptvogl@uniag.sk

 

Edward Pierzgalski

Edward Pierzgalski

EDWARD PIERZGALSKI je zaposlen na Poljoprivrednom univerzitetu u Varšavi. U periodu 1990-1993. bio je dekan Fakulteta za zaštitu životne sredine i melioracije, a 1993. godine je izabran za prorektora za obrazovanje. Sada radi kao redovni profesor i šef Odeljenja za unapređenje životne sredine. Stručnjak je u oblasti upravljanja vodnim resursima u ruralnim područjima i zaštite životne sredine u oblasti poljoprivrede i šumarstva. Tokom čitave četiri godine radio je kao stručnjak za navodnjavanje i konzervaciju zemljišta i voda u Libiji i Iraku. Njegova istraživačka interesovanja se trenutno odnose na uticaje antropogenih faktora na vodne resurse u ruralnim oblastima, ublažavanje posledica klimatskih promena i održivo upravljanje prirodnim resursima. Njegova naučna dostignuća obuhvataju 94 naučna rada, 7 monografija, 3 patenta, oko 20 naučnih grantova i preko 80 ekspertiza i mišljenja. Njegova predavanja pokrivaju oblasti šumske hidrologije, upravljanje vodama i konzervacija zemljišta, predela i vodnih resursa.

KONTAKTI: 
Edward_Pierzgalski@sggw.pl
+48 694759837

 

 

VIŠEGRAD STIPENDIJE ZA UNIVERZITETSKE STUDIJE
VIŠEGRAD ZA SRBIJU / NAJBOLJE PRAKSE U RURALNOJ EKOLOGIJI