"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"
Predavači: Jelena Milovanović i Mirjana Bartula

Predavači: Jelena Milovanović i Mirjana Bartula

JELENA MILOVANOVIĆ, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i rukovodilac Centra za održivi ruralni razvoj, završila je Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je stekla i zvanje magistra nauka u oblasti šumarstva. Doktorat je odbranila 2009. godine na svom matičnom fakultetu i time stekla zvanje doktora nauka u oblasti zaštite životne sredine. Do sada je ostvarila značajne rezultate u oblasti ruralnog razvoja na području Srbije i u regionu, radeći kao ekspert na više međunarodnih projekata (Nacionalni tim UN, FAO, IUCN, TEMPUS, COST), koji pokrivaju tematiku unapređenja kvaliteta života u ruralnim oblastima. Značajno iskustvo poseduje i na polju upravljanja projektnim ciklusom, kao fasilitator brojnih obuka i treninga u ovoj oblast i kao profesor na predmetima Ruralna ekologija i Upravljanje projektima zaštite životne sredine na Fakultetu Futura.

KONTAKTI: 
jelena.milovanovic@futura.edu.rs
+381 11 3541 439

 

MIRJANA BARTULA, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i projektni coordinator Centra za održivi ruralni razvoj, završila je Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome je stekla i zvanje magistra bioloških nauka. Doktorat je odbranila 2011. godine na svom matičnom fakultetu i time stekla zvanje doktora nauka u oblasti zaštite životne sredine.
Angažovana je na većem broju međunarodnih projekata iz oblasti primene evropskog zakonodavstva, koje se tiče zaštite prirode i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima. Više od 5 godina je saradnik Specijalnog rezervata prirode Zasavica, a duži niz godina uspešno izrađuje predloge projekata za međunarodne i nacionalne donatore.
Dr Bartula realizuje praktičnu nastavu na predmetu Ruralna ekologija, za koju će biti zadužena i na novom kursu podržanom od strane Višegrad fonda.

KONTAKTI:
mirjana.bartula@futura.edu.rs
+381 11 3541 439