"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"
Eva Cudlínová

Eva Cudlínová

EVA CUDLÍNOVÁ, vanredni professor, završila je Ekonomski fakultet u Pragu i stekla zvanje ekonomiste. Bila je zaposlena na Institutu za ekosistemsku biologiju i ekologiju, Češke Budejovice, pri Češkoj akademiji nauka. Trenutno radi na Fakultetu za ekonomiju Univerziteta Južna Bohemija u Češkim Budejovicama. Predavač je na predmetu Ekološka ekonomija. Jedna od osnovnih oblasti njenih interesovanja jesu problemi održivog razvoja, upravljanje resursima, ekonomske metode valorizacije prirode i globalnih problema u prirodi sa ekonomskog stanovišta. Od 2011. godine do danas, koordinira češkom komponentom FP7 projekata. Trenutni FP7 projekat je poznat pod akronimom GILDED “Governance, Infrastructure, Lifestyles Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Society.” Prof. Cudlínová je autor preko 60 radova u međunarodnim naučnim časopisima i poglavlja u knjigama.

KONTAKTI: 
evacu@centrum.cz,
+420732369663

Martin Hauptvogl

Martin Hauptvogl

MARTIN HAUPTVOGL je asistent na Katedri za održivi razvoj Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog univerziteta za poljoprivredu u Nitri. Diplomirao je na svom matičnom fakultetu 2004. godine u oblasti opšte poljoprivrede. Doktorsku disertaciju odbranio je 2011. godine u oblasti prostornog planiranja sa fokusom na proizvodnju energije od biomase. Predaje sledeće predmete: Održivi razvoj, Održivi razvoj baltičkog morskog regiona, Narodi baltičkog morskog regiona, Ekonomska geografija i Geografski informacioni sistemi. Druga predavačka iskustva stekao je kroz učešće na međunarodnom projektu Eureka, koji se odnosi na ruralni razvoj na međunarodnom nivou i u Erasmus programu u Bourges-u (Francuska) sa temom obnovljivih izvora energije u poljoprivredi. Trenutna istraživanja su fokusirana na brzorastuće vrbe i druge energetske biljke, kao što je miskantus.

KONTAKTI: 
martin.hauptvogl@uniag.sk

Edward Pierzgalski

Edward Pierzgalski

EDWARD PIERZGALSKI je zaposlen na Poljoprivrednom univerzitetu u Varšavi. U periodu 1990-1993. bio je dekan Fakulteta za zaštitu životne sredine i melioracije, a 1993. godine je izabran za prorektora za obrazovanje. Sada radi kao redovni profesor i šef Odeljenja za unapređenje životne sredine. Stručnjak je u oblasti upravljanja vodnim resursima u ruralnim područjima i zaštite životne sredine u oblasti poljoprivrede i šumarstva. Tokom čitave četiri godine radio je kao stručnjak za navodnjavanje i konzervaciju zemljišta i voda u Libiji i Iraku. Njegova istraživačka interesovanja se trenutno odnose na uticaje antropogenih faktora na vodne resurse u ruralnim oblastima, ublažavanje posledica klimatskih promena i održivo upravljanje prirodnim resursima. Njegova naučna dostignuća obuhvataju 94 naučna rada, 7 monografija, 3 patenta, oko 20 naučnih grantova i preko 80 ekspertiza i mišljenja. Njegova predavanja pokrivaju oblasti šumske hidrologije, upravljanje vodama i konzervacija zemljišta, predela i vodnih resursa.

KONTAKTI: 
Edward_Pierzgalski@sggw.pl
+48 694759837

 

Dr. Attila J. Kovács

Dr. Attila J. Kovács

Prof. dr ATTILA J. KOVÁCS, šef departmana Biosistemski inženjering na Fakultetu proljoprivrednih i prehrambenih nauka, Univerzitet Zapadne Mađarske.
Njegova profesionalna karijera usmerena je ka inženjeringu hrane i agroekonomiji. Polje istraživačkog rada: fizičke karakteristike bioloških materijala (npr. sušenje zrna), istraživanja o skrobu na bazi bioplastike, fermentacija i testiranje sirovina za biodizel.
Njegova predavanja pokrivaju oblasti na polju procesa proizvodnje hrane, obnovljive energije i materijala.
Rukovodilac je nekoliko naučno-istraživačkih projekata kao što su primena algi kao foto-bioreaktora, ruralni razvoj i dr. Predavač je i na univerzitetu BOKU u Beču.

Dr. Gabor Milics

Dr. Gabor Milics

Prof. dr GABOR MILICS, vanretdni profesor Fakulteta proljoprivrednih i prehrambenih nauka (Institut za biosistemski inženjering), Univerziteta Zapadne Mađarske. Takođe, predavač je na master studijskom programu „Obnovljivi izvori energije u Centralnoj i Istočnoj Evropi“ na Univerezitetu za tehnologiju u Beču (University of Technology/EnergieparkBruck/Leitha).
Oblast njegovog istraživanja je primena GIS-a i daljinske detekcije u poljoprivredi. U okviru programa ERASMUS/EUREKA bio je gostujući profesor na Univerzitetu u Nitri u Slovačkoj i na North Karelia Univerzitetu primenjenih nauka u Finskoj. Takođe, gostujući predavač je i na Kansai Gaidai Univeezitetu u Japanu.

Eleonora

Prof. dr Eleonóra Marišová

Prof. dr Eleonóra Marišová radi na Fakultetu za evropske studije i regionalni razvoj Slovačkog poljoprivrednog univerziteta u Nitri na poziciji redovnog profesora Katedre prava. Predaje Međunarodno javno i privatno pravo, Administrativno pravo na slovačkom i engleskom jeziku. Njena istraživačka interesovanja su u oblasti javne administracije, ruralnog razvoja, poljoprivrednog tržišta i legislative. Objavljuje istraživačke rezultate na međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama i u časopisima u inostranstvu i u Slovačkoj. Član je uređivačkog odbora nekoliko naučnih časopisa u inostranstvu i u Slovačkoj. Rukovodilac je studijskog programa osnovnih akademskih studija „Upravljanje ruralnim oblastima i razvoj ruralnog turizma“ i ko-rukovodilac studijskog programa doktorskih akademskih studija „Integralni ruralni razvoj“. Redovni je predavač u okviru ERASMUS, V4, Erasmus Mundus i CEEPUS programa, gde predaje EU javnu administraciju, preduzetništvo u poljoprivredi I slične teme. Osnovala je mrežu centralnoevropskih univerziteta u okviru CEEPUS projekta, u okviru koje 14 univerziteta sarađuje na razmeni programa, u istraživanjima i stvaranju zajedničke diplome programa o ruralnom turizmu. Prof. Marišová je, takođe, rukovodilac „rotirajućeg međunarodnog semestra“ u okviru međunarodnog konzorcijuma „Osnaživanje ruralnog razvoja i inovacija“.

Kontakt:

tel.:+4210376415729
e-mail: eleonora.marisova@gmail.com
www.fesrr.uniag.sk