"Premošćavanje nedostataka između obrazovanja i održivog razvoja u praksi"

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura realizuje akreditovani studijski program Master akademskih studija pod nazivom Integralno upravljanje prirodnim resursima. CIlj programa je edukacija studenata o integralnom upravljanju prirodnim resursima uz isticanje neophodnosti očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja njihovog kvaliteta u skladu sa ciljevima zaštite životne sredine. Predložene interaktivne modularne aktivnosti će unaprediti strukturu ovog programa, sadržaj i listu literature i rezultiraće sveobuhvatnim praktičnim smernicama, koje će prikazati primere najboljih praksi iz Višegrad zemalja i njihovu primenljivost u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima u Srbiji.

Pripremne aktivnosti za sprovođenje modularnog programa biće započete u septembru 2015. godine, dok zvanična implementacija programa otpočinje u oktobru 2015. godine i trajaće do jula svake akademske godine. Studenti će imati prilike da pohađaju trodnevni seminar/trening, koji će sprovoditi gostujući predavači iz Visegrad zemalja (Slovačka, Češka Republika, Poljska I Mađarska) obuhvatajući aktuelne teme iz oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima, kao što su:

1) Zakonski okviri i participativni pristup u upravljanju prirodnim resursima- iskustva iz pred-pristupnog perioda Visegrad zemalja za priključenje Evropskoj uniji (Martin Hauptvogl iz Slovačke);

2) Evropeizacija Višegrad zakonskih okvira i reforma državne administracije u poljoprivredi, šumarstvu i korišćenju zemljišta i razvojne politike Evropske unije i varijacije u Višegrad zemljama sa posebnim naglaskom na integralno upravljanje prirodnim resursima (Eleonora Marisova iz Slovačke);

3) Najbolje prakse i lokalni benefiti integralnog upravljanja prirodnim resursima u poljoprivredi Višegrad zemalja (zaštita voda i zemljišta, rekultivacija, upravljanje pašnjacima) (Edward Pierzgalski iz Poljske);

4) Ekonomija životne sredine naspram ekološke ekonomije: različiti pristupi klasifikaciji ekološke štete u Višegrad regionu (Eva Cudlinova iz Češke);

5) Istraživanja bio-plastike i bio-goriva zasnovana na integralnom upravljanju prirodnim resursima u Višegrad regionu (Attila Kovacs iz Mađarske); kao i

6) Druge teme od značaja sa aspekta gostujućih predavača.

Pored interaktivnih seminara, studenti i mladi istraživači sa Future realizovaće trodnevno studijsko putovanje (maj-juni) u Višegrad zemljama, kako bi upoznali i usvojili najbolje prakse u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima.